medicover rzeczypospolitej

Pomiar białka C-reaktywnego w celu ukierunkowania terapii statynowej w pierwotnej prewencji ostrych zdarzeń wieńcowych ad 5

Względne ryzyko (i 95 procentowych przedziałów ufności) związanych z terapią lowastatyną, zgodnie z poziomami lipidów i białka C-reaktywnego w linii podstawowej. Dane przedstawiono dla poziomów cholesterolu LDL (panel A) i stosunku cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL (panel B). Otwarte pola odzwierciedlają analizy dla wszystkich uczestników, u których poziom cholesterolu LDL jest wyższy niż mediana (w panelu A), a stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL jest wyższy niż mediana (w panelu B). Wskaźniki zdarzeń wśród uczestników grupy placebo, któ...

Więcej »

chwedczuk iwona psycholog wrocław ad

Obecne badanie miało na celu sprawdzenie, czy małocząsteczkowy inhibitor tirofibanu (Aggrastat, Merck, West Point, Pa.) Nie był gorszy od abciximabu przeciwciała monoklonalnego (ReoPro, Johnson and Johnson, Malvern, Pa.) U pacjentów, u których oczekiwano poddać się stentowaniu wieńcowemu. Metody
Pacjenci
Metody badania zostały opisane wcześniej.11 Krótko mówiąc, badanie przeprowadzono w 149 szpitalach w 18 krajach (patrz dodatek), protokół został zatwierdzony przez instytucyjną komisję rewizyjną każdego szpitala i wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę ...

Więcej »

Gene-Expression Profiles w dziedzicznym raku piersi

Zestaw próbek zastosowany przez Hedenfalk et al. (Wydanie z 22 lutego) może nie być reprezentatywne dla naturalnego rozkładu cech guzów z mutacjami BRCA1, nowotworów z mutacjami BRCA2 i sporadycznych przypadków raka sutka. Proporcje nowotworów z mutacjami BRCA1 i nowotworami z mutacjami BRCA2, o których doniesiono, że są negatywne lub dodatnie dla receptorów estrogenowych, różnią się znacznie w zależności od wieku i pochodzenia etnicznego badanej kohorty.2 Ludzkie gruczoły sutkowe zawierają dwa różne typy komórek nabłonkowych, podstawowe i luminal. Perou i wsp. [3] zas...

Więcej »

Budownictwo wczoraj i dzis : Z biblioteki Philipa Johnsona

Różnica bezwzględna była w dużej mierze wynikiem istotnej różnicy w częstości występowania zawału mięśnia sercowego (6,9 procent w grupie leczonej tirofibanem i 5,4 procent w grupie abciximabu, p = 0,04). Różnica w częstości występowania zdarzeń pojawiła się wkrótce po zabiegu (ryc. 1). Stwierdzono stały wpływ na każdy składnik złożonego punktu końcowego w porównaniu do tirofibanu z abcyksymabem: współczynnik ryzyka zgonu, 1,21; współczynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego, 1,27; i współczynnik ryzyka dla rewaskularyzacji pilnych naczyń docelowych, 1,26...

Więcej »
http://www.przedszkole17gda.com.pl 751#lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie , #przepuklina rozworu , #jaka norma cukru ,