Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rodzinną chorobę Wolffa-Parkinsona-Whitea

Zespół Wolffa-Parkinsona-White a, z przewagą w krajach zachodnich od 1,5 do 3,1 na 1000 osób, powoduje znaczne zachorowania i może spowodować nagłą śmierć. Zidentyfikowaliśmy dwie rodziny, w których zespół Wolffa-Parkinsona-White a jest segregowany jako autosomalne zaburzenie dominujące.
Metody
Przebadaliśmy 70 członków obu rodzin (57 w rodzinie i 13 w rodzinie 2). Badani przeszli elektrokardiografię 12-odprowadzeniową i dwuwymiarową echokardiografię. Genotypowanie zmapowało gen odpowiedzialny za 7q34-q36, locus wcześniej zidentyfikowany jako odpowiedzialny za odziedziczoną posta...

Randomizowana, kontrolowana próba witaminy A u dzieci z ciężkimi odra ad 6

W przypadku wszystkich dzieci ciężko chorych na odrę należy zastąpić witaminę A w dawce podanej przez Barclay i wsp. (400 000 jm), która okazała się skuteczna i bezpieczna w naszym badaniu. Niższa dawka (100 000 do 200 000 IU) jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (20), ale jej skuteczność w odrze nie została jeszcze ustalona. Można zapytać, czy opłacalne jest promowanie leczenia witaminą A dla wszystkich dzieci z ciężką odrą. Najwyraźniej dzieci w wieku poniżej dwóch lat są najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i czerpią największe korzyści z witamin...

Wpływ Warfaryny na śmiertelność i ponowną zawał serca po zawale mięśnia sercowego ad

Podjęto specjalne środki, aby utrzymać oślepienie. Na przykład technik medyczny przypisany do tego projektu miał dostęp do kodu leczenia dla każdego pacjenta, ale został poinstruowany, aby nigdy nie przekazywać niczego, ani pacjentowi, ani lekarzowi leczącemu, który mógłby ujawnić przypisanie leczenia pacjentowi. Rekord czasu protrombinowego dla każdego pacjenta został zidentyfikowany za pomocą numeru kodu; po przepisaniu dawki przez lekarza, technik medyczny opracował instrukcję dawkowania dla każdego pacjenta, zidentyfikowaną na podstawie numeru kodu. Aby zmniejszyć ryzyko krwawienia, wszyscy p...

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca

Korekty dotyczące wcześniej określonych i rokowniczo istotnych cech linii podstawowej (obecność lub brak przedporodowego podawania glukokortykoidów, poziom wykształcenia matki, wiek ciążowy niemowlęcia oraz obecność lub brak porodu mnogiego) dały ten sam iloraz szans. Nie było również wielu dowodów na to, że profilaktyka indometacyną zmieniła wskaźniki każdego z poszczególnych składników pierwotnego wyniku leczenia (ryc. 2 i tabela 3). Średni (. SD) wskaźnik Mental Development Index wyniósł 83 . 18 w grupie indometacyny i 84 . 18 w grupie placebo. Mediana wieku w okresie obserwacj...

Najnowsze zdjęcia w galerii piknik-country:

331#zespół amnestyczny , #opilstwo , #majaczenie drżenne , #zatrucie bromem , #zespół amnestyczny korsakowa , #apteka całodobowa piaseczno , #olx skwierzyna , #piknik country , #blaszka kostna , #wciągnięta błona bębenkowa ,