ggtp za niskie

Wpływ Warfaryny na śmiertelność i ponowną zawał serca po zawale mięśnia sercowego ad

Podjęto specjalne środki, aby utrzymać oślepienie. Na przykład technik medyczny przypisany do tego projektu miał dostęp do kodu leczenia dla każdego pacjenta, ale został poinstruowany, aby nigdy nie przekazywać niczego, ani pacjentowi, ani lekarzowi leczącemu, który mógłby ujawnić przypisanie leczenia pacjentowi. Rekord czasu protrombinowego dla każdego pacjenta został zidentyfikowany za pomocą numeru kodu; po przepisaniu dawki przez lekarza, technik medyczny o...

Więcej »

Infekcja wirusa Zachodniego Nilu na obszarze Nowego Jorku w 1999 roku ad 5

Ogólny wskaźnik ataku klinicznego zakażenia wirusem zachodniego Nilu wynosił co najmniej 6,5 przypadków na milion mieszkańców. Najwięcej przypadków (32) i najwyższa liczba hospitalizacji (16,4 na milion mieszkańców) wystąpiły w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Początek choroby wahał się od 2 sierpnia do 24 września 1999 r. (Ryc. 1), a szczyt epidemii miał miejsce w drugiej połowie sierpnia. Wskaźnik ataku klinicznego zakażeń gwałtownie wzrósł ...

Więcej »

Randomizowana, kontrolowana próba witaminy A u dzieci z ciężkimi odra ad 6

W przypadku wszystkich dzieci ciężko chorych na odrę należy zastąpić witaminę A w dawce podanej przez Barclay i wsp. (400 000 jm), która okazała się skuteczna i bezpieczna w naszym badaniu. Niższa dawka (100 000 do 200 000 IU) jest zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (20), ale jej skuteczność w odrze nie została jeszcze ustalona. Można zapytać, czy opłacalne jest promowanie leczenia witaminą A dla wszystkich dzieci z ciężką odrą. Najwyraźniej d...

Więcej »

Podesty ruchome umożliwiają niemożliwe

Obecne badanie miało na celu sprawdzenie, czy małocząsteczkowy inhibitor tirofibanu (Aggrastat, Merck, West Point, Pa.) Nie był gorszy od abciximabu przeciwciała monoklonalnego (ReoPro, Johnson and Johnson, Malvern, Pa.) U pacjentów, u których oczekiwano poddać się stentowaniu wieńcowemu. Metody
Pacjenci
Metody badania zostały opisane wcześniej.11 Krótko mówiąc, badanie przeprowadzono w 149 szpitalach w 18 krajach (patrz dodatek), protokół został...

Więcej »
http://www.aranzacja-wnetrz.info.pl 751#krzywa glukozy , #kifoza młodzieńcza , #lunatykowanie po alkoholu , #dlaczego boli brzuch , #wyniki krwi ciąża , #czyrak gromadny zdjęcia , #witamina pp dawkowanie , #uchyłek jelita grubego leczenie , #podział na trymestry , #czym grozi wysokie ciśnienie ,